Computer Graphics Forum 2020 / CGF 39 - 7 
Eisemann, Elmar; Jacobson, Alec; Zhang, Fang-Lue
Pacific Graphics 2020 - CGF 39-7: Frontmatter


Ye, Chunyang; Su, Jian-Ping; Liu, Ligang; Fu, Xiao-Ming
Memory-Efficient Bijective Parameterizations of Very-Large-Scale Models


Liu, Hao-Yu; Liu, Zhong-Yuan; Zhao, Zheng-Yu; Liu, Ligang; Fu, Xiao-Ming
Practical Fabrication of Discrete Chebyshev Nets


Ji, Zhongping; Zhou, Chengqin; Zhang, Qiankan; Zhang, Yu-Wei; Wang, Wenping
A Deep Residual Network for Geometric Decontouring


Wang, Peihui; Yuan, Na; Ma, Yuewen; Xin, Shiqing; He, Ying; Chen, Shuangmin; Xu, Jian; Wang, Wenping
Robust Computation of 3D Apollonius Diagrams


Weiss, Tomer; Yildiz, Ilkay; Agarwal, Nitin; Ataer-Cansizoglu, Esra; Choi, Jae-Woo
Image-Driven Furniture Style for Interactive 3D Scene Modeling


Wang, Bohan; Zheng, Mianlun; Barbic, Jernej
Adjustable Constrained Soft-Tissue Dynamics


Wang, Bin; Deng, Yuanmin; Kry, Paul; Ascher, Uri; Huang, Hui; Chen, Baoquan
Learning Elastic Constitutive Material and Damping Models


Cao, Wei; Lyu, Luan; Ren, Xiaohua; Zhang, Bob; Yang, Zhixin; Wu, Enhua
Fracture Patterns Design for Anisotropic Models with the Material Point Method


Zhao, Zipeng; Huang, Kemeng; Li, Chen; Wang, Changbo; Qin, Hong
A Novel Plastic Phase-Field Method for Ductile Fracture with GPU Optimization


Kim, Seung-wook; Han, JungHyun
Simulation of Arbitrarily-shaped Magnetic Objects


Chang, Yue; Liu, Shusen; He, Xiaowei; Li, Sheng; Wang, Guoping
Semi-analytical Solid Boundary Conditions for Free Surface Flows


Wen, Jiahao; Chen, Jiong; Nobuyuki, Umetani; Bao, Hujun; Huang, Jin
Cosserat Rod with rh-Adaptive Discretization


Schütz, Markus; Ohrhallinger, Stefan; Wimmer, Michael
Fast Out-of-Core Octree Generation for Massive Point Clouds


Michel, Élie; Boubekeur, Tamy
Real Time Multiscale Rendering of Dense Dynamic Stackings


Li, Shi; Wang, Rui; Huo, Yuchi; Zheng, Wenting; Hua, Wei; Bao, Hujun
Automatic Band-Limited Approximation of Shaders Using Mean-Variance Statistics in Clamped Domain


Xu, Zilin; Sun, Qiang; Wang, Lu; Xu, Yanning; Wang, Beibei
Unsupervised Image Reconstruction for Gradient-Domain Volumetric Rendering


Guo, Jerry Jinfeng; Eisemann, Martin; Eisemann, Elmar
Next Event Estimation++: Visibility Mapping for Efficient Light Transport Simulation


Nabata, Kosuke; Iwasaki, Kei; Dobashi, Yoshinori
Two-stage Resampling for Bidirectional Path Tracing with Multiple Light Sub-paths


Falster, Viggo; Jarabo, Adrián; Frisvad, Jeppe Revall
Computing the Bidirectional Scattering of a Microstructure Using Scalar Diffraction Theory and Path Tracing


Chermain, Xavier; Sauvage, Basile; Dischler, Jean-Michel; Dachsbacher, Carsten
Procedural Physically based BRDF for Real-Time Rendering of Glints


Guo, Yu; Hasan, Milos; Yan, Lingqi; Zhao, Shuang
A Bayesian Inference Framework for Procedural Material Parameter Estimation


Ma, Qian; Wei, Guangshun; Zhou, Yuanfeng; Pan, Xiao; Xin, Shiqing; Wang, Wenping
SRF-Net: Spatial Relationship Feature Network for Tooth Point Cloud Classification


Song, Mofei; Liu, Yu; Liu, Xiao Fan
Semi-Supervised 3D Shape Recognition via Multimodal Deep Co-training


Wang, Tong; Tao, Wenyuan; Own, Chung-Ming; Lou, Xiantuo; Zhao, Yuehua
The Layerizing VoxPoint Annular Convolutional Network for 3D Shape Classification


Fan, Zhaoxin; Liu, Hongyan; He, Jun; Sun, Qi; Du, Xiaoyong
SRNet: A 3D Scene Recognition Network using Static Graph and Dense Semantic Fusion


Fan, Zhaoxin; Liu, Hongyan; He, Jun; Sun, Qi; Du, Xiaoyong
A Graph-based One-Shot Learning Method for Point Cloud Recognition


Zhang, Jinsong; Liu, Xingzi; Li, Kun
Human Pose Transfer by Adaptive Hierarchical Deformation


Wang, Yangang; Rao, Ruting; Zou, Changqing
Personalized Hand Modeling from Multiple Postures with Multi-View Color Images


Wang, Min; Qiu, Feng; Liu, Wentao; Qian, Chen; Zhou, Xiaowei; Ma, Lizhuang
Monocular Human Pose and Shape Reconstruction using Part Differentiable Rendering


Qin, Hongxing; Zhang, Songshan; Liu, Qihuang; Chen, Li; Chen, Baoquan
PointSkelCNN: Deep Learning-Based 3D Human Skeleton Extraction from Point Clouds


Fu, Tong; Chaine, Raphaelle; Digne, Julie
FAKIR: An Algorithm for Revealing the Anatomy and Pose of Statues from Raw Point Sets


She, Ying; Yi, Yang; Gu, Jialiang
Learning Target-Adaptive Correlation Filters for Visual Tracking


Huang, Hong; Zhong, Fan; Sun, Yuqing; Qin, Xueying
An Occlusion-aware Edge-Based Method for Monocular 3D Object Tracking using Edge Confidence


Zhang, Chenhao; Gao, Shanshan; Pan, Xiao; Wang, Yuting; Zhou, Yuanfeng
Coarse to Fine:Weak Feature Boosting Network for Salient Object Detection


Zhang, Zhe; Xu, Panpan; Chang, Jian; Wang, Wencheng; Zhao, Chong; Zhang, Jian Jun
Generating High-quality Superpixels in Textured Images


Lu, Feixiang; Peng, Haotian; Wu, Hongyu; Yang, Jun; Yang, Xinhang; Cao, Ruizhi; Zhang, Liangjun; Yang, Ruigang; Zhou, Bin
InstanceFusion: Real-time Instance-level 3D Reconstruction Using a Single RGBD Camera


Niu, Chengjie; Yu, Yang; Bian, Zhenwei; Li, Jun; Xu, Kai
Weakly Supervised Part-wise 3D Shape Reconstruction from Single-View RGB Images


Duan, Zhaoliang; Bieron, James; Peers, Pieter
Deep Separation of Direct and Global Components from a Single Photograph under Structured Lighting


Zhang, Ruisong; Quan, Weize; Wu, Baoyuan; Li, Zhifeng; Yan, Dong-Ming
Pixel-wise Dense Detector for Image Inpainting


Zhang, Ling; Long, Chengjiang; Yan, Qingan; Zhang, Xiaolong; Xiao, Chunxia
CLA-GAN: A Context and Lightness Aware Generative Adversarial Network for Shadow Removal


Ren, Dongdong; Li, Jinbao; Han, Meng; Shu, Minglei
Not All Areas Are Equal: A Novel Separation-Restoration-Fusion Network for Image Raindrop Removal


Ren, Dongdong; Li, Jinbao; Han, Meng; Shu, Minglei
SCGA-Net: Skip Connections Global Attention Network for Image Restoration


Endo, Yuki; Kanamori, Yoshihiro
Diversifying Semantic Image Synthesis and Editing via Class- and Layer-wise VAEs


Xu, Sen-Zhe; Lai, Yu-Kun
Simultaneous Multi-Attribute Image-to-Image Translation Using Parallel Latent Transform Networks


Fu, Qiang; Yan, Hai; Fu, Hongbo; Li, Xueming
Interactive Design and Preview of Colored Snapshots of Indoor Scenes


Lin, Jie; Yang, Chuan-Kai
A Multi-Person Selfie System via Augmented Reality


Qiao, Yu; Liu, Yuhao; Zhu, Qiang; Yang, Xin; Wang, Yuxin; Zhang, Qiang; Wei, Xiaopeng
Multi-scale Information Assembly for Image Matting


Hauptfleisch, Filip; Texler, Ondrej; Texler, Aneta; Krivánek, Jaroslav; Sýkora, Daniel
StyleProp: Real-time Example-based Stylization of 3D Models


Li, Simin; Wen, Qiang; Zhao, Shuang; Sun, Zixun; He, Shengfeng
Two-stage Photograph Cartoonization via Line Tracing


Akita, Kenta; Morimoto, Yuki; Tsuruno, Reiji
Colorization of Line Drawings with Empty Pupils


Mörth, Eric; Wagner-Larsen, Kari; Hodneland, Erlend; Krakstad, Camilla; Haldorsen, Ingfrid S.; Bruckner, Stefan; Smit, Noeska N.
RadEx: Integrated Visual Exploration of Multiparametric Studies for Radiomic Tumor Profiling


Raidou, Renata Georgia; Gröller, Eduard; Wu, Hsiang-Yun
Slice and Dice: A Physicalization Workflow for Anatomical Edutainment


Amirkhanov, Aleksandr; Bernhard, Matthias; Karimov, Alexey; Stiller, Sabine; Geier, Andreas; Gröller, Eduard; Mistelbauer, Gabriel
Visual Analytics in Dental Aesthetics