Computer Graphics Forum 2022 / CGF 41 - 7 
Umetani, Nobuyuki; Wojtan, Chris; Vouga, Etienne
Pacific Graphics 2022 - CGF 41-7: Frontmatter


Chu, Yiyao; Wang, Wencheng
Out-of-core Extraction of Curve Skeletons for Large Volumetric Models


Karciauskas, Kestutis; Peters, Jorg
Point-augmented Bi-cubic Subdivision Surfaces


Marin, Diana; Ohrhallinger, Stefan; Wimmer, Michael
SIGDT: 2D Curve Reconstruction


Li, Yuan; He, Xiangyang; Jiang, Yankai; Liu, Huan; Tao, Yubo; Hai, Lin
MeshFormer: High-resolution Mesh Segmentation with Graph Transformer


Liu, Shengjun; Xu, Haojun; Yan, Dong-Ming; Hu, Ling; Liu, Xinru; Li, Qinsong
WTFM Layer: An Effective Map Extractor for Unsupervised Shape Correspondence


Ren, Haocheng; Zhang, Hao; Zheng, Jia; Zheng, Jiaxiang; Tang, Rui; Huo, Yuchi; Bao, Hujun; Wang, Rui
MINERVAS: Massive INterior EnviRonments VirtuAl Synthesis


Chen, Lianggangxu; Lu, Jiale; Cai, Yiqing; Wang, Changbo; He, Gaoqi
Exploring Contextual Relationships in 3D Cloud Points by Semantic Knowledge Mining


Chen, Zhilei; Chen, Honghua; Gong, Lina; Yan, Xuefeng; Wang, Jun; Guo, Yanwen; Qin, Jing; Wei, Mingqiang
UTOPIC: Uncertainty-aware Overlap Prediction Network for Partial Point Cloud Registration


Yang, Yan Xin; Zhang, San Guo
Local Offset Point Cloud Transformer Based Implicit Surface Reconstruction


Huang, Anyi; Xie, Qian; Wang, Zhoutao; Lu, Dening; Wei, Mingqiang; Wang, Jun
MODNet: Multi-offset Point Cloud Denoising Network Customized for Multi-scale Patches


Luo, Shoutong; Sun, Zhengxing; Sun, Yunhan; Wang, Yi
Resolution-switchable 3D Semantic Scene Completion


Li, Tingting; Fu, Yunfei; Han, Xiaoguang; Liang, Hui; Zhang, Jian Jun; Chang, Jian
DiffusionPointLabel: Annotated Point Cloud Generation with Diffusion Model


Wang, Haoran; Li, Jiaxin; Telea, Alexandru; Kosinka, Jirí; Wu, Zizhao
USTNet: Unsupervised Shape-to-Shape Translation via Disentangled Representations


Hu, Fei; Chen, Honghua; Lu, Xuequan; Zhu, Zhe; Wang, Jun; Wang, Weiming; Wang, Fu Lee; Wei, Mingqiang
SPCNet: Stepwise Point Cloud Completion Network


Seo, Kwanggyoon; Oh, Seoung Wug; Lu, Jingwan; Lee, Joon-Young; Kim, Seonghyeon; Noh, Junyong
StylePortraitVideo: Editing Portrait Videos with Expression Optimization


Son, Hyeongseok; Lee, Junyong; Cho, Sunghyun; Lee, Seungyong
Real-Time Video Deblurring via Lightweight Motion Compensation


Ashtari, Amirsaman; Jung, Raehyuk; Li, Mingxiao; Noh, Junyong
A Drone Video Clip Dataset and its Applications in Automated Cinematography


Wu, Kui; He, Xu; Pan, Zherong; Gao, Xifeng
Occluder Generation for Buildings in Digital Games


Kreskowski, Adrian; Rendle, Gareth; Froehlich, Bernd
Efficient Direct Isosurface Rasterization of Scalar Volumes


Buelow, Max von; Guthe, Stefan; Fellner, Dieter W.
Fine-Grained Memory Profiling of GPGPU Kernels


Guo, Yu-Xiao; Chen, Guojun; Dong, Yue; Tong, Xin
Classifier Guided Temporal Supersampling for Real-time Rendering


Jhang, Jia-Wun; Chang, Chun-Fa
Specular Manifold Bisection Sampling for Caustics Rendering


Hu, Yiwei; Yuan, Yazhen; Wang, Rui; Yang, Zhuo; Bao, Hujun
Multirate Shading with Piecewise Interpolatory Approximation


Huang, Tao; Song, Yadong; Guo, Jie; Tao, Chengzhi; Zong, Zijing; Fu, Xihao; Li, Hongshan; Guo, Yanwen
Real-time Deep Radiance Reconstruction from Imperfect Caches


Schneegans, Simon; Gilg, Jonas; Ahlers, Volker; Gerndt, Andreas
Real-Time Rendering of Eclipses without Incorporation of Atmospheric Effects


Vévoda, Petr; Bashford-Rogers, Tom; Kolářová, Monika; Wilkie, Alexander
A Wide Spectral Range Sky Radiance Model


Usta, Baran; Pont, Sylvia; Eisemann, Elmar
Targeting Shape and Material in Lighting Design


Han, Xianjun; Wang, Xue; Wang, Huabin; Li, Xuejun; Yang, Hongyu
Ref-ZSSR: Zero-Shot Single Image Superresolution with Reference Image


Jiang, Hao; Zhang, Qing; Nie, Yongwei; Zhu, Lei; Zheng, Wei-Shi
Learning Multi-Scale Deep Image Prior for High-Quality Unsupervised Image Denoising


Wang, Jie; Wang, Yongzhen; Feng, Yidan; Gong, Lina; Yan, Xuefeng; Xie, Haoran; Wang, Fu Lee; Wei, Mingqiang
Contrastive Semantic-Guided Image Smoothing Network


Wang, Luyuan; Zhang, Hanyuan; Xiao, Qinjie; Xu, Hao; Shen, Chunhua; Jin, Xiaogang
Effective Eyebrow Matting with Domain Adaptation


Zhao, Yong Qiang; Jin, Zhi; Zhao, Hai Yan; Zhang, Feng; Tao, Zheng Wei; Dou, Cheng Feng; Xu, Xin Hai; Liu, Dong Hong
Fine-Grained Scene Graph Generation with Overlap Region and Geometrical Center


Pan, Haoran; Zhou, Jun; Liu, Yuanpeng; Lu, Xuequan; Wang, Weiming; Yan, Xuefeng; Wei, Mingqiang
SO(3)-Pose: SO(3)-Equivariance Learning for 6D Object Pose Estimation


Song, Hao-Xuan; Mu, Tai-Jiang; Martin, Ralph R.
Joint Hand and Object Pose Estimation from a Single RGB Image using High-level 2D Constraints


Endo, Yuki
User-Controllable Latent Transformer for StyleGAN Image Layout Editing


Gao, Lin; Wu, Lei; Meng, Xiangxu
EL-GAN: Edge-Enhanced Generative Adversarial Network for Layout-to-Image Generation


Yan, Ming; Pu, Yuanyuan; Zhao, Pengzheng; Xu, Dan; Wu, Hao; Yang, Qiuxia; Wang, Ruxin
Abstract Painting Synthesis via Decremental optimization


Wang, Ziyu; Deng, Yu; Yang, Jiaolong; Yu, Jingyi; Tong, Xin
Generative Deformable Radiance Fields for Disentangled Image Synthesis of Topology-Varying Objects


Shen, Yiyang; Wang, Yongzhen; Wei, Mingqiang; Chen, Honghua; Xie, Haoran; Cheng, Gary; Wang, Fu Lee
Semi-MoreGAN: Semi-supervised Generative Adversarial Network for Mixture of Rain Removal


Fu, Yanping; Gai, Zhenyu; Zhao, Haifeng; Zhang, Shaojie; Shan, Ying; Wu, Yang; Tang, Jin
Depth-Aware Shadow Removal


Wang, Yongzhen; Yan, Xuefeng; Zhang, Kaiwen; Gong, Lina; Xie, Haoran; Wang, Fu Lee; Wei, Mingqiang
TogetherNet: Bridging Image Restoration and Object Detection Together via Dynamic Enhancement Learning


Grenier, Charline; Sauvage, Basile; Dischler, Jean-Michel; Thery, Sylvain
Color-mapped Noise Vector Fields for Generating Procedural Micro-patterns


Igarashi, Yuki; Igarashi, Takeo
Pixel Art Adaptation for Handicraft Fabrication


Batik, Tobias; Terziadis, Soeren; Wang, Yu-Shuen; Nöllenburg, Martin; Wu, Hsiang-Yun
Shape-Guided Mixed Metro Map Layout


Sun, Haoran; Wang, Shiyi; Wu, Wenhai; Jin, Yao; Bao, Hujun; Huang, Jin
Efficient Texture Parameterization Driven by Perceptual-Loss-on-Screen


Maggioli, Filippo; Marin, Riccardo; Melzi, Simone; Rodolà, Emanuele
MoMaS: Mold Manifold Simulation for Real-time Procedural Texturing


Zhang, Di; Zhai, Xiaoya; Fu, Xiao-Ming; Wang, Heming; Liu, Ligang
Large-Scale Worst-Case Topology Optimization


Han, Yi; Wang, He; Jin, Xiaogang
Spatio-temporal Keyframe Control of Traffic Simulation using Coarse-to-Fine Optimization


Zhong, Shengze; Punpongsanon, Parinya; Iwai, Daisuke; Sato, Kosuke
NSTO: Neural Synthesizing Topology Optimization for Modulated Structure Generation


Zhao, Chongyao; Lin, Jinkeng; Wang, Tianyu; Bao, Hujun; Huang, Jin
Efficient and Stable Simulation of Inextensible Cosserat Rods by a Compact Representation


Chen, Minchan; Lau, Manfred
Learning 3D Shape Aesthetics Globally and Locally


Gao, Hong; Kasneci, Enkelejda
Eye-Tracking-Based Prediction of User Experience in VR Locomotion Using Machine Learning


Li, Moran; Huang, Haibin; Zheng, Yi; Li, Mengtian; Sang, Nong; Ma, Chongyang
Implicit Neural Deformation for Sparse-View Face Reconstruction


Otto, Christopher; Naruniec, Jacek; Helminger, Leonhard; Etterlin, Thomas; Mignone, Graziana; Chandran, Prashanth; Zoss, Gaspard; Schroers, Christopher; Gross, Markus; Gotardo, Paulo; Bradley, Derek; Weber, Romann
Learning Dynamic 3D Geometry and Texture for Video Face Swapping


Yang, Xingchao; Taketomi, Takafumi
BareSkinNet: De-makeup and De-lighting via 3D Face Reconstruction


Heep, Moritz; Zell, Eduard
ShadowPatch: Shadow Based Segmentation for Reliable Depth Discontinuities in Photometric Stereo