Pacific Graphics Short Papers 2012
Chen, Hsin-Yi; Lin, Yi-Shan; Shen, I-Chao; Luo, Sheng-Jie; Cheng, Wen-Huang; Chen, Bing-Yu
User-Assisted Disparity Maps


Lambers, Martin; Kolb, Andreas
Ellipsoidal Cube Maps for Accurate Rendering of Planetary-Scale Terrain Data


Zhang, Kang; Li, Xin
Optimizing Geometry-aware Pants Decomposition


Guo, Jie; Pan, Jingui
Point-wise Adaptive Filtering for Fast Monte Carlo Noise Reduction


Liu, Xin; Rokne, Jon
Bokeh Rendering with a Physical Lens


Zhang, Fengquan; Shen, Xukun; Long, Xiang; Zhao, Bin; Hu, Lei
Real-time Particle Fluid Simulation with WCSPH